Beleidsplan

 

Beleidsplan inzake ANBI

Welke werkzaamheden verricht de stichting:

De stichting draagt zorg voor het organiseren en stimuleren van manifestaties welke betrekking hebben op de kunst in de meest brede vorm. De activiteiten zullen vooral plaats vinden op of rondom ‘de Bunder’ of op een aan de bunder gelieerde locatie.

Op welke manier wil de stichting geld verwerven.

  1. Er zal een startkapitaal verkregen worden van Allemekinders-Beveland groenprojecten en Jans & Janse.
  2. Er zal van deze twee bedrijven geld in de kas vloeien van commerciële activiteiten die plaats zullen vinden op ‘de Bunder’. Een overeenkomst van afdracht ligt daaraan ten grondslag.
  3. De stichting zal geld verwerven door subsidies en donaties aan te vragen.
  4. Ook kan de stichting geld ontvangen vanuit erfenissen, legaten en schenkingen.
  5. Door eventuele andere verkrijgingen en baten kan er ook geld binnen komen.

Hoe ziet het beheer van het vermogen van de stichting eruit.

  1. Binnen het bestuur van de stichting heeft een penningmeester zitting, welke verantwoordelijk is voor de financiële administratie van de stichting.
  2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden voor de penning­meester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge­maakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 
  3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De vaststelling strekt tot decharge van de penningmeester voor de daarin vermelde handelingen.

Hoe wordt het vermogen besteedt.

Het vermogen komt geheel en al ten goede aan het gestelde doel, de kunst in de meest brede zin van het woord. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Concertagenda voorjaar 2020
 
Concertagenda najaar 2019
 
Programma expositie 'een Bunder Follies' 24 aug. t/m 15 sept. 2019
 
Uit en thuis op de Bunder, meibericht